Kontabiliteti Financiar

Perpilimin e Pasqyrave Financiare sipas Standardeve Ndërkombëtare të Kontabilitetit (SNK),
si dhe Standardeve Kosovare të Kontabilitetit (SKK)

  • Bilancin e gjendjes
  • Pasqyrën e të ardhurave
  • Ndryshimet në Ekuitet
  • Pasqyra e rrjedhes së parase (cash flow)
  • Politikat e kontabilitetit dhe shënimet shpjeguese (shpalosjet)

KAPITALI sh.p.k
Rr. Ulpiana D1/7 # 8
10000 Prishtine, Kosove

Tel: +377 (0) 44 33 00 82
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Web: www.kapitali.info

Shërbime te Auditimit ne bashkëpunim
me Auditor ligjor te kompanis “Audit Office”

Scroll to Top